نيكوس كازانتزاكيس نقل مي كند كه در دوران كودكي ، يك پيله كرم ابريشم را بر روي درختي مي يابد ، درست هنگامي كه پروانه خود را براي خروج از پيله آماده مي سازد . اندكي منتظر مي ماند ، اما سرانجام چون خروج پروانه طول مي كشد تصميم مي گيرد اين فرآيند را شتاب بخشد . با حرارت دهان خود آغاز به گرم نمودن پيله مي كند ، تا اين كه پروانه خروج خود را آغاز مي كند . اما بال هايش هنوز بسته اند و اندكي بعد مي ميرد .

او مي گويد : (( بلوغي صبورانه با ياري خورشيد لازم بود ، اما من انتظار كشيدن نمي دانستم . آن جنازه ي كوچك تا به امروز ، يكي از سنگين ترين بارها ، بر روي وجدان من بوده است . اما همان جنازه باعث شد درك كنم كه يك گناه حقيقي وجود دارد : فشار آوردن بر قوانين بزرگ كيهان .بردباري لازم است و نيز انتظار زمان موعود را كشيدن شاهد بودن وسختي كشيدن عزيزان و صبوربودن و مقاومت كردن ، و با اعتماد راهي را دنبال كردن كه خدا براي زندگاني ما و فرزندانمان برگزيده است

اگرپوسته تخم مرغي كه ترك خورده و جوجه ميخواهد سر از تخم بيرون آورد به شكستن آن كمك كنيد يقين بدانيد پس از مدتي جوجه بيمار خواهد شد بايد جوجه سختي بكشد تا پوسته را بشكند تا سالمتر و قويتر پا به زندگي گذارد

نگذاريد هيچ چيز و هيچ كس جلوي شما را براي رسيدن به موفقيت بگيرد

بگذاريد فرزندانتان زمين بخورند تا تجربه كنند اينقدر آنها را ياري نكنيد

هيچ وقت نگران شكست ها ي فرزندان خود نباشيد ، چراكه همان شكست شايد ، رهگشاي موفقيت و درخشش او باشد .

هيچ گاه بار مسئو ليت كسي را به دوش نكشيد .

جلوي تحقير شدن او را نگيريد .

آسيب هاي او را به جان نخريد .

بگذاريد تا همين فشارها موجب شكوفايي او شوند .

دانه اي كه سعي دارد خود را از دل خاك به بيرون بكشد را ، از خاك در نياوريد .

پيله پروانه اي كه خود را با سختي از درون به بيرون مي كشد را ، پاره نكنيد .

پوسته تخم مرغي كه جوجه اي سعي دارد آن را بشكافد و بيرون بيايد ، نشكنيد .

چرا كه شما دريچه هاي خروج از عالم تاريك و تنگ و رنج آور را به روي آن ها خراب مي كنيد و مانع پيش روي آن ها در مسير رشدشان مي شويد .

گاه تنها تماشا كردن اين صحنه ها كافي است .

بر خودخواهي هاي خود غلبه كنيم

بر حس مالكيت خود

بر طمع خود

بر زياده خواهي ها

و

عواطف آسيب رسان خود

مسلط شويم

و دريچه هاي خير را به روي فرزندانمان بگشاييم .

به اميد شكوفايي عزيزانمان

 

 


X