خدايا شكرت!

وقتي تصادف مي كني، مي گن برو خدا رو شكر كن كه نمردي!
وقتي تنها موندي، مي گن برو خدا رو شكر كن كه هيشكي نيس رو مخت باشه!
وقتي دزد كيفتو مي زنه، مي گن برو خدا رو شكر كن كه فقط كيفتو زده، چاقو بهت نزده!
وقتي عشقت بعد از يه چن سال ولت مي كنه، مي گن برو خدا رو شكر كن كه الان اين اتفاق افتاده نه چن سال ديگه!
وقتي زير بار قرض و قوله داري داغون مي شي، مي گن برو خدا رو شكر كن كه كار و درآمد داري و مي توني از پسش برآي!
وقتي طلاق مي گيري، مي گن برو خدا رو شكر كن كه بچه نداري!
خلاصـه كه هميشـه يه بدبختي بزرگتري هس كه بخاطر اتفاق نيفتادنش شاكر باشيم... خداااااايا شكرت !


X